Przejdź do treści

Egzamin dyplomowy


1. Wybór tematu i złożenie pracy dyplomowej

VI semestr - do końca tego semestru student ma obowiązek wybrać temat pracy i opiekuna w systemie Wikamp.
VII semestr - na początku semestru uruchamiany jest panel dyplomanta i promotora. Od tej pory panel dyplomanta jest aktywny.

Student ustala szczegóły realizacji pracy dyplomowej z promotorem omawiając plan badań oraz stanowisko pracy.

Student pisze pracę z uwzględnieniem wytycznych dotyczących pisania pracy dyplomowej (Zarządzenie Nr 75/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej) w  edytorze tekstu Worda dostępne w regulaminie dyplomowania lub wzorzec LaTeX, udostępniony na stronie internetowej Wydziału.

Student po zakończeniu pisania pracy może wpisać w panelu dyplomanta,:
- słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
- streszczenie w języku polskim i angielskim,
- wybiera komplet dokumentów, które chce uzyskać jako dyplomant,
- zaznacza oświadczenie o samodzielności pracy,
- zaznacza oświadczenie o oryginalności wykonanej pracy.

Po wpisaniu streszczeń kluczy słów kluczowych student drukuje z panelu dyplomanta wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
Wydrukowane podanie student dostarcza do jednostki dyplomującej informując o tym promotora.
W przypadku pracy poufnej, należy złożyć podanie o nadanie takiego statusu do Dziekanatu oraz zaznaczyć odpowiedni znacznik na Wikampie (Zarządzenie Rektora 17/2020 z dnia 2 marca 2020).


2. Jednolity System Antyplagiatowy

Promotor blokuje możliwość edycji pracy i wysyła ją do systemu JSA. Po otrzymaniu raportu z JSA promotor drukuje raport, a następnie wpisuje zal. w systemie ZTN. 


3. Formalności w jednostce dyplomującej

Wydrukuj z panelu dyplomanta:

1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej, zgodnie z wymogami,

2. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

Skompletuj pozostałe dokumenty wg. listy zawartej w Formularzu Dyplomanta. Komplet dokumentów złóż w sekretariacie Katedry. Prośbę o wydanie dokumentów (karta obiegowa) należy przygotować przez portal WebDziekanat w generatorze podań.


4. Opinia promotora i termin obrony

a) Opinia promotora

Promotor wpisuje opinie na temat pracy do panelu dyplomanta.
Wystawienie opinii przez promotora warunkuje rozpoczęcie procesu recenzji w panelu dyplomanta.

b) Wyznaczenie terminu obrony

Jednostka przystępuje do wyznaczania terminu egzaminu dyplomowego i ustalanie składu komisji. Zgodnie z regulaminem obrona powinna nastąpić w przeciągu 6 tygodni od złożenia pracy dyplomowej (§49 pkt 5 Regulaminu Studiów).
Jednostka przynosi do Dziekanatu podanie o dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej z proponowanym terminem obrony i proponowanym składem komisji.


5. Powołanie recenzenta pracy dyplomowej

Prodziekan powołuje recenzenta.


6. Recenzja i status dyplomanta

a) Recenzja

Recenzent otrzymuje link do wpisania recenzji do panelu dyplomanta.
Recenzja musi być gotowa minimum na 2 dni przed terminem obrony, zgodnie z §48 pkt 7 Regulaminu Studiów.
Recenzje można wstawić do panelu dyplomanta po wstawieniu opinii przez promotora. Nie ma możliwości wpisania recenzji przed wpisaniem opinii promotora w panelu dyplomanta. Recenzent pozostaje w kontakcie z jednostką dyplomującą oraz promotorem pracy w trosce o dotrzymanie terminu dwóch dni przed obroną.

b) Uzyskanie statusu dyplomanta

Dziekanat przygotowuje dokumenty studenta do obrony weryfikując dane w systemach informatycznych umożliwiające przekształcenie statusu studenta na status dyplomanta.


7. Przygotowanie dokumentów do obrony

Dziekanat drukuje:

- opinię promotora
- opinię recenzenta,
- kartę okresowych osiągnięć studenta,
- uzupełnia dane do protokołu obrony pracy dyplomowej,
- oświadczenie promotora dotyczące oryginalności pracy dyplomowej,
- częściowo wypełniony protokół z egzaminu dyplomowego.


8. Przekazanie dokumentów do obrony

Jednostka dyplomowa odbiera z Dziekanatu komplet dokumentów przygotowanych do obrony.


9. Obrona pracy dyplomowej

Na obronę pracy dyplomowej należy przygotować 10-minutową prezentację na załączonej formatce.