Przejdź do treści

Projekty Naukowe

Treść (rozbudowana)
Zdjęcie poglądowe
Systemy hybrydowe do konwersji energii słonecznej
0
Zdjęcie ściany oporowej podczas testów terenowych
Funkcjonalne kompozyty hybrydowe o projektowanych właściwościach
0
Zdjęcie poglądowe
Wykorzystanie warstw konwerterów energii w nowych rozwiązaniach dla ogniw fotowoltaicznych
0
Logo projektu Renew-PV
Research and International Networking on Emerging Inorganic Chalcogenides for Photovoltaics.
0
Wykorzystanie warstw konwerterów energii w nowych rozwiązaniach dla ogniw fotowoltaicznych.

Tytuł: Wykorzystanie warstw konwerterów energii w nowych rozwiązaniach dla ogniw fotowoltaicznych.
Tytuł angielski: Energy converting layers in new solutions for photovoltaic cells
Komentarz: Umowa nr: UMO-2016/21/D/ST7/01215 do projektu badawczego 2016/21/D/ST7/01215
Realizacja: rozpoczęcie: 25.01.2017 zakończenie: 24.01.2020
Opis: Celem naukowym projektu są badania dotyczące wpływu zastosowania warstw zawierających nanocząstki (NPs) ZnO na przebieg zjawisk fotoelektrycznych w ogniwach słonecznych, a w szczególności na efektywność konwersji fotowoltaicznej (PV) w tych strukturach. Wprowadzenie warstw nanocząstek ZnO do struktury fotowoltaicznej ma na celu konwersję energii (typu down conversion), dzięki której wysokoenergetyczne fotony (UV) przekształcane są na fotony niskoenergetyczne (światło widzialne), wykorzystywane w sposób bardziej efektywny w konwersji fotowoltaicznej. W ramach projektu przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie testowych struktur ogniw słonecznych zawierających warstwy konwerterów NPs ZnO, w różnych konstrukcjach fotowoltaicznych z uwzględnieniem krzemowej polikrystalicznej konstrukcji p-n jako podstawowej. Badania proponowanych struktur będą stanowiły element weryfikacji hipotezy o przydatności wybranych rozwiązań warstw NPs ZnO jako konwerterów energii do zastosowań w ogniwach słonecznych, w celu poprawy sprawności fotokonwersji.

0
ProeTEX: MicroNanoStructured fibre systems for Emergency-Disaster Wear

Tytuł: ProeTEX: MicroNanoStructured fibre systems for Emergency-Disaster Wear
Komentarz: Projekt realizowany w ramach zespołu Politechniki Łódzkiej kierowany przez prof. Izabellę Krucińską.
Realizacja: 2005 – 2010
Opis: Udział Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych w programie Protection e-Textiles – ProeTEX polegał na zaprojektowaniu, wykonaniu i przebadaniu nowatorskich czujników temperatury o konstrukcji tekstronicznej, przewidzianych do integracji ze strażacką odzieżą ochronną. W pierwszym etapie realizacji projektu prace te dotyczyły zaimplementowania do testowego ubrania ratowniczego systemu monitorowania temperatury wykorzystującego komercyjny układ cyfrowego czujnika temperatury. W wyniku tych prac zaprojektowano i przetestowano działanie elastycznej osłony termoprzewodzącej dla cyfrowych czujników temperatury umieszczanych w tkaninie. Wyniki tych badań posłużyły do opracowania udoskonalonych wersji układu pomiaru temperatury, opartego o czujniki z szeregową transmisja danych i o podwyższonej dokładności pomiaru. W ramach badań opracowano również technikę wykonania mikrospawów laserowych służących do połączeń tego typu układów.
Odrębną częścią badań było opracowanie analogowego, w pełni testronicznego czujnika temperatury od dużej elastyczności. Urządzenie takie zostało zrealizowane i zostanie wykorzystane do bezpośredniego włączenia układów pomiarowych w strukturę tkaniny poprzez zastosowanie do ich produkcji standardowych technik dziewiarskich.

0
POLONIUM 2012-2013: Nowe rozwiązania konwerterów energii dla ogniw słonecznych.

Tytuł: POLONIUM 2012-2013: Nowe rozwiązania konwerterów energii dla ogniw słonecznych.
Komentarz: Polsko-francuski program wymiany osobowej POLONIUM na lata 2012-2013
Realizacja: 2012-2013
Opis: Cel projektu obejmuje zastosowanie nowego rozwiązania przechwytywania promieniowania słonecznego do poprawy sprawności krzemowych ogniw fotowoltaicznych poprzez rozszerzenie ich spektrum fotokonwersji. W projekcie proponuje się wykorzystanie nanocząstoczekowej warstwy ZnO (NPs), w charakterze konwertera enregii typu down converter umieszczonego w pobliżu emitera ogniwa słonecznego w celu poprawy zewnętrznej wydajności kwantowej i sprawności fotokonwersji ogniw krzemowych. Wstępne badania, prowadzone w Lyon Institute of Nanotechnology (INL) pokazały duży potencjał nanoagregatów ZnO w charakterze konwerterów energii fotonów. Dostrzeżono, iż w wysoka czystość nanocząstkowego kryształu ZnO prowadzi do zaniku emisji luminescencji w zakresie widzialnym. Z tego powodu w celu zwiększenia emisji w zakresie światła zielonego i czerwonego wprowadzono defekty tlenowe w strukturę ZnO NPs uzyskując materiał idealny do konstrukcji warstw typu down-conv

0
GECCO: 3D struktury GaN dla wysokowydajnych półprzewodnikowych źródeł światła

Tytuł: GECCO: 3D struktury GaN dla wysokowydajnych półprzewodnikowych źródeł światła
Komentarz: 7 Program Ramowy
Realizacja: 2012-2015
Opis: Oczekuje się, że półprzewodnikowe źródła światła, obecnie bazujące na azotku galu (GaN), zastąpią nieefektywne i nieprzyjazne środowisku konwencjonalne źródła światła, przyczyniając się istotnie do oszczędności energii. Aby to osiągnąć, konieczny jest rozwój białych diod elektroluminescencyjnych (LED) o większej efektywności i mniejszych kosztach na lumen emitowanego promieniowania. W projekcie, zaproponowano i poddano badaniom nowa koncepcja struktur 3D. Nowe rozwiązanie pozwoli wprowadzić rozwój półprzewodnikowych źródeł światła na całkowicie nowy poziom uzyskiwanej efektywności, w porównaniu do struktur LED wykonywanych w konwencjonalnej technologii 2D, bazującej na planarnej technologii cienkowarstwowej.
Zespół z Politechniki Łódzkiej uczestniczy głównie w pracach związanych z modelowaniem nowej koncepcji struktur diodowych na różnych etapach jej ewaluacji. Więcej informacji na stronie projektu GECCO.

0
Ubranie strażackie nowej generacji z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych

Tytuł: Ubranie strażackie nowej generacji z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych
Komentarz: Projekt realizowany w ramach zespołu Politechniki Łódzkiej pod kierunkiem prof. dr hab. Izabelli Krucińskiej
Realizacja: 2006-2008
Opis: Projekt był realizowany przez Politechnikę Łódzką (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki), firmę odzieżową ARLEN oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego. W ramach projektu opracowano ubranie strażackie z tekstronicznym systemem monitorowania temperatury skóry, temperatury pododzieżowej, temperatury zewnętrznej, częstości akcji serca strażaka oraz charakterystyki jego ruchu.

0