Skip to main content

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dsod.p.lodz.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 

Kontakt do jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie strony

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych
93-590 Łódź
budynek B9, piętro I,
telefon: (+48) 42 6313951
faks: (+48) 42 6313952
e-mail: k-23@adm.p.lodz.pl

 

Kontakt w sprawie uzyskania wsparcia organizacyjnego lub edukacyjnego
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej
Kontakt telefoniczny: (42) 631 28 87
E-mail: bon@adm.p.lodz.pl

Informacje na temat procedury

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Informacje o sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.

Dostępność architektoniczna

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych znajduje się w trzech lokalizacjach. W części budynku A10, gdzie znajdują się sale wykładowe i pracownicze. W części budynku B9 – Budynek Trzech Wydziałów „Lodex”, gdzie znajdują się sale laboratoryjne i jednostki organizacyjne Katedry. W części budynku C3 – „Akwarium”, gdzie znajdują się sale laboratoryjne i pracownicze

Budynek A10, ul. Wólczańska 175, 90-924 Łódź. Dostęp do części budynku A10 należącej do K-23 można dostać się jedynie poprzez klatkę schodową, zejściem do poziomu -1.

Sala laboratoryjne – E121

Budynek B9 – Budynek Trzech Wydziałów „Lodex”, Wólczańska 215, 90-924 Łódź. Do budynku B9 prowadzą dwa wejścia, po dwóch stronach budynku (na przestrzał). Obydwa wejścia prowadzą po schodach, są również podjazdy dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do budynku znajduje się hol, na którym znajduje się portiernia, szatnie oraz toalety w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie przejścia i ciągi komunikacyjne na wszystkich poziomach dostosowane są do poruszania się przez osoby niepełnosprawne ruchowo, w tym na wózkach (szer. drzwi i przejść – min. 90 cm, szer. korytarzy ok. 300 cm). Na wszystkie poziomy można dostać się windą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Winda nie jest dostosowana do korzystania z niej przez osoby niewidome i słabowidzące oraz niedosłyszące. Na teren Budynku Trzech Wydziałów – B9 można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek B9 – Budynek Trzech Wydziałów „Lodex” nie ma własnego parkingu. W pobliżu budynku są parkingi Politechniki Łódzkiej. W bezpośrednim sąsiedztwie (przy każdym z wejść) znajdują się wyznaczone i oznaczone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (odległość miejsca parkingowego od wejścia do budynku – do 30 m)

I pietro – sale laboratoryjne: 102, 117, 118.

Budynek C3 – „akwarium” , Al. Politechniki 11, 90-924 Łódź

W części budynku C3 należącej do K-23 brak jest barier architektonicznych, które utrudniają poruszanie się po obiekcie.

3 piętro – sale laboratoryjne: 301, 305, 306, 307, 308, 309