Elektronika Elastyczna
opiekun:
dr inż. Katarzyna Znajdek
telefon: 42 6312864
 Wstęp do tekstroniki
Formy dydaktyczne zajęć: 15w 15l
Podstawowe treści kształcenia:
WYKŁAD
Wykład obejmuje następujące zagadnienia: Genezę tekstroniki; Tesktronika jako synergia elektroniki, włókiennictwa, automatyki; Właściwości materiałów stsosowanych w tekstronice, włókna elektroprzewodzące, piezoelektryczne, światłowodowe, izolacyjne itp. Ubiory inteligentne, tekstylia w ochronie życia i zdrowia, tekstylia rozrywkowe; Zintegrowane tekstylne czujniki pomiarowe różnych wielkości; Tekstylne klawiatury, przełączniki; Problemy łączenia tekstyliów z elektroniką; Systemy monitoringu parametrów fizjologicznych użytkowników inteligentnych tekstyliów; Przetworniki pomiarowe różnych wielkości, m.in. temperatury, wilgotności

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Laboratorium składa się z serii ćwiczeń ilustrujących treści zawarte w wykładzie. Studenci praktycznie wykonują elementy tekstroniczne; wyznaczają właściwości elektryczne oraz mechaniczne wykonanych elementów; Badanie właściwości elektrycznych i mechanicznych włókien elektroprzewodzących; Badanie włókien światłowodowych; Alternatywne źrodła energii w zastosowaniach włókienniczych; Badanie gotowych tekstronicznych układów pomiarowych.
 Podstawy elektroniki elastycznej
Formy dydaktyczne zajęć: 15w 30l
Podstawowe treści kształcenia:
WYKŁAD
Geneza elektroniki elastycznej - integracja wielkopowierzchniowa, wymogi środowiskowe, masowe technologie wytwarzania; Podstawowe obszary zastosowań - elementy optoelektroniczne emitujące i przetwarzające światło, baterie elastyczne, energooszczędne display'e wykorzystujące koncepcje e-paper i e-ink, elastyczne ogniwa fotowoltaiczne. Materiały elektroniki elastycznej - podłoża elastyczne nieorganiczne i organiczne, elementy elektroniczne mono- i polikrystaliczne, elastyczne materiały łączeniowe, materiały izolacyjne, nowe materiały inteligentne; Technologie realizacji układów elektroniki elastycznej - technologia roll-to-roll, inkjet printing, sitodruku i technologie obróbki przestrzennej

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Laboratorium składa sie z serii ćwiczeń pomiarowych ilustrujących treści zawarte w wykładzie. Zajęcia laboratoryjne dotyczą badań podstawowych parametrów elastycznych elementów elektronicznych, materiałów stosowanych w elektronice elastycznej, integracji elementów SMD z elastycznymi podłożami, wpływu zginania na elastyczne warstwy.
 Projektowanie układów elektroniki elastycznej
Formy dydaktyczne zajęć: 15w 30p
Podstawowe treści kształcenia:
WYKŁAD
Elektronika elastyczna - podstawowe obszary zastosowań - czujniki różnych wielkości, klawiatury, ogniwa fotowoltaiczne, elementy optoelektroniczne emitujące i przetwarzające światło, baterie elastyczne, energooszczędne display'e wykorzystujące koncepcje e-paper i e-ink. Podłoża stosowane w projektach elektroniki elastycznej, materiały aktywne wykorzystywane w elastycznych układach elektronicznych,entne; Technologie realizacji układów elektroniki elastycznej - technologia roll-to-roll, inkjet printing, sitodruku i technologie obróbki przestrzennej. Założenia dotyczące projektowania elektroniki elastycznej, główne problemy.

PROJEKT
W ramach projektu studenci zaprojektują wybrany układ elektroniki elastycznej, korzystając z programu Altium Designer lub innego, następnie praktycznie wykonają układ wykorzystując aparaturę dostępną w Laboratorium Układów Hybrydowych oraz Edukacyjnym Centrum Mikrotechnologii.