Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

EGZAMIN DYPLOMOWY

Regulamin studiów


WYCIĄG Z REGULAMINU STUDIÓW

Rozdział 11


PRACA DYPLOMOWA

§ 31.

 1. Praca dyplomowa jest samodzielnym, pisemnym opracowaniem określonego zagadnienia inżynierskiego, naukowego lub artystycznego prezentującym wiedzę i umiejętności studenta zgodnie z efektami kształcenia określonymi dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 2. Praca dyplomowa studenta może powstać w oparciu o projekt zespołowy pod warunkiem, że udział studenta w realizacji projektu jest szczegółowo określony.
 3. Praca dyplomowa może być wykonywana za zgodą Dziekana poza Politechniką Łódzką, w tym w innej uczelni polskiej lub zagranicznej, a także w ośrodku naukowym polskim lub zagranicznym.
 4. Temat pracy dyplomowej studenta powinien być ustalony przed rozpoczęciem przez studenta ostatniego semestru określonego w programie studiów (zwanego semestrem dyplomowym). Niespełnienie tego warunku może być przyczyną odmowy rejestracji na ostatni semestr studiów.
 5. W przypadku wykonywania pracy dyplomowej poza Politechniką Łódzką temat pracy dyplomowej może być ustalony również po rozpoczęciu ostatniego semestru programu studiów.
 6. Tematy prac dyplomowych i ich zmiany zatwierdza Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału lub właściwej komisji wydziałowej.
 7. Praca dyplomowa może być, za zgodą promotora pracy i Dziekana wydziału, napisana w języku obcym.
 8. Szczegółowe zasady zgłaszania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych oraz ich wyboru przez studentów określa Rada Wydziału.


§ 32.

 1. Pracę dyplomową objętą programem studiów student wykonuje pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej.
 2. Promotora pracy dyplomowej powołuje i odwołuje Dziekan.
 3. Promotorem pracy dyplomowej inżynierskiej lub licencjackiej może zostać nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy. Dziekan, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, może powołać na promotora pracy pracownika Uczelni niebędącego nauczycielem akademickim posiadającego, co najmniej stopień doktora lub specjalistę spoza Uczelni.
 4. Promotorem pracy dyplomowej magisterskiej może zostać nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Dziekan, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, może powołać na promotora pracy dyplomowej magisterskiej pracownika Uczelni posiadającego, co najmniej stopień doktora lub specjalistę spoza Uczelni.
 5. Promotor pracy może wnioskować do Dziekana o zatwierdzenie dodatkowej osoby - opiekuna pomocniczego pracy dyplomowej, w tym osoby niespełniającej wymagań ust. 3 i 4.
 6. W razie dłuższej nieobecności promotora pracy dyplomowej, mającej wpływ na terminowe złożenie pracy Dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest praca wyznacza osobę, która przejmie obowiązki promotora pracy.


§ 33.

 1. Po przygotowaniu pracy dyplomowej student obowiązany jest:
  1. przedstawić pracę promotorowi pracy dyplomowej w wersji wydrukowanej oraz w wersji elektronicznej w formacie danych określonych przez Dziekana;
  2. uzyskać pozytywną ocenę pracy przez promotora pracy;
  3. potwierdzić samodzielność realizacji pracy i jej oryginalność przez złożenie wraz z pracą odpowiedniego pisemnego oświadczenia wg wzoru określonego przez Uczelnię.
 2. Pozytywna ocena pracy dyplomowej potwierdzana jest przez promotora pracy wprowadzeniem wpisu „zal” do systemu informatycznego Uczelni.
 3. Dopełnienie czynności opisanych w ust. 1 i 2 oznacza dokonanie złożenia pracy dyplomowej.
 4. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej nie później niż do końca semestru kończącego studia, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego.
 5. Jeżeli student nie złożył w wymaganym terminie pracy dyplomowej, Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów. Na wniosek studenta, zaopiniowany przez promotora pracy i złożony najpóźniej w ostatnim dniu semestru, Dziekan może podjąć decyzję o rejestracji na kolejny semestr na zasadzie powtarzania semestru.
 6. Jeżeli termin złożenia pracy dyplomowej nie został dotrzymany przez studenta z przyczyn od niego niezależnych może on ubiegać się o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, jednakże nie dłużej niż o trzy miesiące od terminu określonego w ust. 4.
 7. O przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej student może ubiegać się pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zaliczeń wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów i praktyk. Student składa do Dziekana wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy wraz z opinią promotora pracy najpóźniej w ostatnim dniu semestru. Decyzję o ustaleniu nowego terminu złożenia pracy podejmuje Dziekan po zasięgnięciu opinii promotora pracy.
 8. Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej można uzyskać jeden raz w okresie trwania studiów na danym poziomie i programie studiów.


§ 34.

 1. Praca dyplomowa podlega niezależnemu opiniowaniu i ocenie przez promotora pracy dyplomowej i recenzenta.
 2. Recenzenta pracy dyplomowej wyznacza Dziekan.
 3. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.
 4. W przypadku, kiedy promotorem pracy dyplomowej jest nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego Dziekan może wyznaczyć do recenzowania pracy dyplomowej nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora lub specjalistę spoza Uczelni.
 5. W przypadku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym Dziekan może wyznaczyć do recenzowania pracy dyplomowej nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora także w przypadku, gdy promotorem pracy dyplomowej jest nauczyciel akademicki nieposiadający tytułu naukowego, stopnia naukowego doktora habilitowanego lub specjalista spoza Uczelni.
 6. Promotor pracy dyplomowej przygotowuje pisemną opinię o pracy dyplomowej i wystawia ocenę pracy. Recenzent w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pracy do recenzji przygotowuje pisemną recenzję pracy dyplomowej i wystawia ocenę pracy. Oceny są określane przez promotora i recenzenta z zastosowaniem skali podanej w § 17 ust. 1.
 7. W przypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta Dziekan wyznacza drugiego recenzenta.
 8. Negatywna ocena pracy wystawiona przez drugiego recenzenta skutkuje uznaniem pracy za niezłożoną i anulowaniem w systemie informatycznym Uczelni wpisu „zal” potwierdzającego pozytywne przyjęcie pracy. W takim przypadku, na pisemny wniosek studenta, Dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż o trzy miesiące lub skierować studenta na powtarzanie semestru dyplomowego.
 9. Student ma prawo zapoznać się z treścią opinii i recenzji, o których mowa w ust. 6 najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

Rozdział 12


EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 35.

 1. Student, w terminie 21 dni od spełnienia warunku uzyskania wszystkich zaliczeń i liczby punktów ECTS wynikającej z programu studiów oraz złożenia pracy dyplomowej, zobowiązany jest uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni i złożyć do dziekana podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez wewnętrzne zasady dyplomowania obowiązujące na wydziale.
 2. Dziekan po stwierdzeniu:
  1. uzyskania przez studenta wszystkich przewidzianych programem studiów zaliczeń w tym praktyk zawodowych;
  2. złożenia pracy dyplomowej;
  3. dopełnienia obowiązku sprawdzenia i potwierdzenia oryginalności pracy dyplomowej z wykorzystaniem programu antyplagiatowego; tryb sprawdzania i potwierdzania oryginalności prac dyplomowych określony jest w odrębnych przepisach;
  4. uzyskania pozytywnych ocen za pracę dyplomową wystawionych przez promotora pracy i recenzenta;
  5. spełnienia przez studenta innych indywidualnych warunków ustalonych przez dziekana w przebiegu studiów i uregulowania przez studenta wszystkich zobowiązań wobec Uczelni,
  wydaje decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego i wyznacza jego termin.
 3. W przypadku niezłożenia przez studenta na warunkach i w terminie opisanych w ust. 1 i 2 wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, dziekan może wyznaczyć termin egzaminu dyplomowego z własnej inicjatywy.
 4. Egzamin dyplomowy przeprowadza się nie później niż w okresie 6 tygodni od daty uzyskania ostatniego zaliczenia przewidzianego programem studiów, w tym także zaliczenia pracy dyplomowej przez promotora pracy, z zastrzeżeniem, że egzaminy dyplomowe mogą odbywać się z wyłączeniem okresu od 15 lipca do 31 sierpnia. Na wniosek studenta dziekan może wyznaczyć egzamin dyplomowy w terminie późniejszym.


§ 36.

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. Komisja składa się z co najmniej trzech nauczycieli akademickich w tym przewodniczącego komisji, którym jest dziekan lub osoba przez niego upoważniona. W skład komisji wchodzą: dla studiów pierwszego stopnia, co najmniej jeden nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a dla studiów drugiego stopnia, co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 2. Student jest zobowiązany posiadać legitymację studencką podczas składania egzaminu dyplomowego.
 3. W przypadku, gdy praca dyplomowa została przygotowana w języku obcym, dziekan na wniosek studenta lub promotora pracy może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku, w którym przygotowano pracę dyplomową. Na studiach prowadzonych w języku obcym zgoda ta nie jest wymagana, jeśli egzamin dyplomowy będzie prowadzony w języku studiów.
 4. W egzaminie dyplomowym może uczestniczyć asystent osoby niepełnosprawnej, w tym tłumacz języka migowego. Osoba pomagająca niepełnosprawnemu studentowi powinna posiadać zgodę dziekana na uczestniczenie w egzaminach dyplomowych.
 5. Na wniosek studenta lub promotora pracy dyplomowej dziekan, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego komisji egzaminu dyplomowego, może wyrazić zgodę na otwarty charakter egzaminu dyplomowego.
 6. Egzamin dyplomowy obejmuje dwie części podlegające ocenie:
  1. obrona pracy dyplomowej, w czasie której student prezentuje wyniki pracy dyplomowej i udziela odpowiedzi na pytania komisji dotyczące treści i przedmiotu pracy dyplomowej,
  2. sprawdzenie w formie ustnej lub pisemnej poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kierunku studiów.
 7. Szczegółowy zakres i formę każdej z części egzaminu dyplomowego uchwala rada wydziału.
 8. W toku obrony pracy dyplomowej Komisja ustala:
  1. ostateczną ocenę pracy dyplomowej w oparciu o pisemną opinię pracy dyplomowej przygotowaną przez promotora pracy i pisemną recenzję przygotowaną przez recenzenta; w przypadku przygotowania drugiej recenzji, przy ustalaniu ostatecznej oceny pracy dyplomowej komisja uwzględnia obie recenzje pracy;
  2. ocenę z obrony pracy dyplomowej.
 9. Wynik egzaminu dyplomowego komisja ustala na niejawnej części swego posiedzenia. Wynik egzaminu ustalany jest na podstawie oceny z obrony pracy dyplomowej oraz oceny odpowiedzi na pytania sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności z zakresu kierunku studiów, zgodnie z zasadami dyplomowania uchwalonymi przez radę wydziału dla danego kierunku studiów. Uzyskanie negatywnej oceny z jednej z części egzaminu skutkuje negatywnym końcowym wynikiem egzaminu dyplomowego.
 10. Wynik egzaminu dyplomowego podawany jest wg skali ocen określonej w § 17 ust. 1.
 11. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego, Komisja ustala wynik studiów i podejmuje decyzję o nadaniu właściwego tytułu zawodowego.
 12. Podstawą do obliczania wyniku studiów są:
  1. średnia ocen uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, średnia obliczana jest jako średnia ważona zgodnie z § 17 ust 3. z wyłączeniem ocen 2,0 (dwa) i przedmiotów zaliczanych na ocenę „zal”; średnia ocen zaokrąglana jest i ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
  2. pozytywna ocena pracy dyplomowej;
  3. pozytywna ocena egzaminu dyplomowego.
  Ostateczny liczbowy wynik studiów stanowi sumę: 0,6 oceny wymienionej pkt 1 oraz po 0,2 ocen wymienionych w pkt 2 i 3. Ostateczny wynik liczbowy studiów zaokrąglany jest i ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 13. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządzany jest protokół.
 14. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego w obecności jej członków ogłasza ustaloną przez komisję ocenę pracy dyplomowej i wynik egzaminu dyplomowego. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji podaje wynik studiów i ogłasza decyzję o nadaniu właściwego tytułu zawodowego.
 15. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się określony słownie wynik studiów, zgodnie z zasadą:
  4,85 i więcej celujący,
  4,55 – 4,84 bardzo dobry,
  4.20 – 4.54 ponad dobry,
  3,80 – 4,19 dobry,
  3,40 – 3,79 dość dobry,
  do 3,39 – dostateczny.
 16. Przy wystawianiu dodatkowego odpisu dyplomu w języku angielskim lub francuskim stosuje się następujące odpowiedniki wyniku studiów:

   język angielskijęzyk francuski
  celującyexcellentexcellent
  bardzo dobryvery goodtres bien
  ponad dobrymore than goodmieux que bien
  dobrygoodbien
  dość dobrysatisfactorysatisfaisant
  dostatecznysufficientpassable


§ 37.

  W przypadku negatywnego wyniku egzaminu dyplomowego lub usprawiedliwionej nieobecności studenta w wyznaczonym terminie egzaminu, dziekan na wniosek studenta może wyznaczyć drugi, ostateczny termin egzaminu dyplomowego. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż po upływie dwóch tygodni i nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od daty pierwszego egzaminu dyplomowego. Termin tego egzaminu dziekan podaje do wiadomości studenta, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą. W przypadku niezłożenia egzaminu w drugim terminie lub nieusprawiedliwionej nieobecności studenta dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.


§ 38.

  Zasady uznawania egzaminów dyplomowych i prac dyplomowych, wykonywanych poza Politechniką Łódzką, ustala Senat Politechniki Łódzkiej w odrębnych przepisach.

Procedura antyplagiatowa


PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA PRAC DYPLOMOWYCH W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

Niniejszy dokument określa szczegółowe procedury antyplagiatowe wprowadzone przez MJ Rektora Politechniki Łódzkiej mające zastosowanie przy realizacji prac dyplomowych na studiach wszystkich stopni. Dokument stanowi załącznik do zarządznia nr 4/2015 JM Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 16 lipca 2015 roku.

§ 1.

  Niniejsza procedura określa zakresy i harmonogram czynności obowiązujących studentów i pracowników Politechniki Łódzkiej w zakresie sprawdzania oryginalności pisemnych prac dyplomowych.


§ 2.

 1. Student przekazuje promotorowi do oceny i sprawdzenia kompletną pracę dyplomową w wersji wydrukowanej oraz w wersji elektronicznej oraz składa oświadczenia będące załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 do niniejszej procedury.
 2. Tryb przekazania pracy promotorowi, rodzaj nośnika i format danych pliku elektronicznej wersji pracy dyplomowej określa kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Prodziekan ds. studenckich).
 3. Promotor pracy dyplomowej jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia otrzymania pracy, do sprawdzenia jej oryginalności z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego i przygotowania dokumentów, o których mowa w § 3.


§ 3.

 1. Promotor pracy dyplomowej wprowadza plik elektronicznej wersji pracy dyplomowej do systemu antyplagiatowego, generuje Raport Podobieństwa i analizuje go pod kątem występowania w pracy nieuprawnionych zapożyczeń, a w szczególności ustala czy:
  1. współczynnik podobieństwa 1 nie przekracza 50%;
  2. współczynnik podobieństwa 2 nie przekracza 5%;
  3. próbowano ukryć obecność nieuprawnionych zapożyczeń.
 2. Na podstawie analizy Raportu Podobieństwa promotor pracy dyplomowej przygotowuje Protokół kontroli oryginalności pracy wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do procedury.
 3. Jeżeli z analizy Raportu Podobieństwa, według kryteriów wskazanych w ust. 1 wynika, że praca wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń, wówczas promotor generuje Rozszerzony Raport Podobieństwa.
 4. W przypadku konieczności wygenerowania Rozszerzonego Raportu Podobieństwa (zgodnie z ust. 3) promotor, na podstawie tego raportu przygotowuje Opinię dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do procedury. Promotor ocenia czy praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń (plagiat) lub czy zawarte w niej prawidłowo oznaczone zapożyczenia (cytaty) nie budzą wątpliwości co do oryginalności pracy dyplomowej przygotowanej przez studenta. W szczególności promotor pracy dyplomowej powinien zwrócić uwagę czy:
  1. praca nie zawiera obszernych fragmentów tekstu (co najmniej 50 słów) zidentyfikowanych przez system jako „podobne”;
  2. nie występuje zbyt duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła;
  3. nie zachodzi szczególna zbieżność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń.


§ 4.

  Jeżeli, w wyniku przeprowadzenia analizy oryginalności, praca dyplomowa zostanie uznana przez promotora za oryginalną, promotor pracy dyplomowej przekazuje do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Prodziekana ds. studenckich) złożone przez studenta oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 wraz z przygotowanymi w procesie sprawdzania oryginalności pracy: Protokołem kontroli oryginalności pracy, Raportem Podobieństwa, oraz jeżeli powstały, Rozszerzonym Raportem Podobieństwa i Opinią dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej.


§ 5.

 1. Jeżeli analiza oryginalności pracy dyplomowej wskazuje, że praca nie jest oryginalna, promotor:
  1. powiadamia pisemnie kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Prodziekana ds. studenckich) o podejrzeniu popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu;
  2. przekazuje kierownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Prodziekanowi ds. studenckich) złożone przez studenta oświadczenia, których mowa w § 2 ust. 1 wraz przygotowanymi w procesie sprawdzania oryginalności pracy: Protokołem kontroli oryginalności pracy, Raportem Podobieństwa, Rozszerzonym Raportem Podobieństwa i Opinią dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej.
 2. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Prodziekan ds. studenckich) niezwłocznie powiadamia Rektora Politechniki Łódzkiej o stwierdzeniu nieoryginalności pracy dyplomowej i naruszeniu przepisów obowiązujących w Uczelni.
 3. Rektor poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. Nr 236, poz. 1707).

copyright (c) 2009