Odnawialne źródła energii
opiekun:
dr hab. inż. Maciej Sibiński
telefon: 42 6312864
 Odnawialne źródła energii (OZE)
Formy dydaktyczne zajęć: 30w 15l
Podstawowe treści kształcenia:
WYKłAD
Wykład ma za zadanie przedstawienie podstawowych problemów wykorzystania i przetwarzania energii odnawialnych. W skrótowej formie omówione zostaną elektrownie wodne, wiatrowe, geotermalne, pompy ciepła, ogniwa paliwowe a także konwersja biomasy. Przedstawione zostaną zasady racjonalnej gospodarki energią na przykładach takich zasad projektowania jak energooszczędność, kogeneracja i systemy pasywne.
Szczególna uwaga poświecona będzie wykorzystaniu energii słońca na drodze konwersji heliotermicznej oraz helio-termo-elektrycznej. Przedstawione zostaną podstawowe metody projektowania instalacji wyspowych i sieciowych z wykorzystaniem źródeł odnawialnych różnych typów. Wprowadzone będą uregulowania prawne oraz zasady ekonomiczne określające wykorzystanie tego typu zasobów.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
W ramach laboratorium przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia z zakresu eksploatacji instalacji energetycznych, opartych o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Symulacje pracy instalacji i ich weryfikacja zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania CAD. Ćwiczenia komputerowe zostaną uzupełnione badaniem rzeczywistych, modelowych elementów systemów OZE warunkach roboczych.
 Projektowanie systemów OZE
Formy dydaktyczne zajęć: 15w 15p
Podstawowe treści kształcenia:
WYKŁAD
Wykład ma za zadanie przedstawienie metod projektowania i weryfikacji różnorodnych systemów energii odnawialnych. Zaprezentowane będą metody projektowania instalacji zawierających elektrownie wodne, wiatrowe, geotermalne, pompy ciepła, ogniwa paliwowe a także wykorzystujące energię słońca na drodze konwersji heliotermicznej oraz helio-termo-elektrycznej. Przedstawione zostaną podstawowe metody projektowania instalacji wyspowych i sieciowych z wykorzystaniem źródeł odnawialnych różnych typów.

PROJEKT
W ramach zajęć studenci wykonają samodzielny projekt instalacji energetycznej złożonej z różnorakich źródeł energii odnawialnej. Elementami projektu będzie zarówno część dotycząca wymiarowania elektrycznego i termicznego, jak i odpowiedniego doboru elementów, architektury systemu oraz analizy ekonomicznej przygotowywanych rozwiązań.
 Integracja OZE z siecią energetyczną
Formy dydaktyczne zajęć: 15w 30l
Podstawowe treści kształcenia:
WYKłAD
Wiadomości ogólne na temat przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Charakterystyka sieci dystrybucyjnych. Jakość energii dostarczanej odbiorcom. Sposób przyłaczania źródeł rozproszonych do sieci zasilającej. Wpływ rozproszonych źródeł energii na sieć zasilającą: poziomy napięć w węzłach sieci, obciążalność prądowa, wahania napięcia, asymetria, harmoniczne. Wpływ sieci zasilającej na pracę źródeł: zapady napięcia. Wykorzystanie urządzeń energoelektronicznych do poprawy jakości zasilania: energetyczne filtry aktywne, układy typu DSTATCOM. Rola zasobników energii w sieciach z generacją rozproszoną.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE:
  • Badania sprawności mikroturbiny gazowej
  • Ustalenie harmonogramu pracy mikroturbiny
  • Praca wyspowa mikroturbiny
  • Badania charakterystyk obniwa paliwowego
  • Badania systemu fotowoltaicznego
  • Badania elektowni wiatrowej
  • Badania jakości energii elektrycznej w sieci z generacją rozproszoną
  • Praca wyspowa sieci z zasobnikiem energii